Flexionador (adxectivos e substantivos) para o alemán, español, francés e galego - API

GET inflected forms
Require que se introduza a lingua e un lema e devolve os formas flexionadas etiquetadas morfoloxicamente. Por exemplo, con ?lang=fr&lema=moteur obtense:
[{"forma":"moteur","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"M","numero":"S"},{"forma":"moteurs","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"M","numero":"P"},{"forma":"motrice","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"F","numero":"S"},{"forma":"motrices","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"F","numero":"P"},{"forma":"moteur","lema":"moteur","pos":"NC","xenero":"M","numero":"S"},{"forma":"moteurs","lema":"moteur","pos":"NC","xenero":"M","numero":"P"}]
Opcionalmente, admite como variábel cada unha das etiquetas morfolóxicas para filtrar as formas segundo o seu valor. Por exemplo, con ?lang=fr&lema=moteur&pos=A obtense:
[{"forma":"moteur","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"M","numero":"S"},{"forma":"moteurs","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"M","numero":"P"},{"forma":"motrice","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"F","numero":"S"},{"forma":"motrices","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"F","numero":"P"}]
Nótese que a categoría gramatical adxectivo consúltase coa abreviación 'A' (salvo no caso do alemán, que permite, ademais, tanto 'AP', adxectivo predicativo, coma 'AQ', adxectivo cualificativo) pese a que o flexionador devolve tamén o tipo de adxectivo ('AQ' identifica un adxectivo cualificativo nas tres linguas románicas). No caso dos substantivos, pódese utilizar tanto 'NC' (nome común) coma 'NP' (nome propio) ou simplemente 'N', que inclúe os dous casos anteriores, pero cómpre ter en conta que unicamente o alemán ofrece formas flexionadas de nomes propios. Opcionalmente, admite como variábel cada unha das etiquetas morfolóxicas para filtrar as formas segundo o seu valor. Por exemplo, con ?lang=fr&lema=moteur&pos=A obtense a flexión do lema adxectivo:
[{"forma":"moteur","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"M","numero":"S"},{"forma":"moteurs","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"M","numero":"P"},{"forma":"motrice","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"F","numero":"S"},{"forma":"motrices","lema":"moteur","pos":"AQ","xenero":"F","numero":"P"}]
Mentres que con ?lang=fr&lema=moteur&pos=N obtense a flexión do lema substantivo:
[{"forma":"moteur","lema":"moteur","pos":"NC","xenero":"M","numero":"S"},{"forma":"moteurs","lema":"moteur","pos":"NC","xenero":"M","numero":"P"}]
Para obter formas precisas da flexión só se precisa indicar as características morfolóxicas, por exemplo con ?lang=fr&lema=acteur&pos=A&xenero=F&numero=P obtense:
[{"forma":"actrices","lema":"acteur","pos":"AQ","xenero":"F","numero":"P"}]
En alemán é posíbel separar a flexión de susbtantivos homóninos con xénero diferente. Por exemplo, a consulta ?lang=de&lema=band pódese obter separadamente segundo o xénero: ?lang=de&lema=band&xenero=M, ?lang=de&lema=band&xenero=F e ?lang=de&lema=band&xenero=N. Outro exemplo para delimitar unha consula coa flexión do alemán podería ser a obtención dun dos modelos de declinación do adxectivo. Por exemplo, con ?lang=de&lema=progressiv&pos=AQ&grao=GRU&modelo=DEF obtense a declinación completa do lema cando acompaña un artigo determinado.
Exemplo de uso utilizando curl desde un terminal: curl http://portlex.usc.gal/develop/flex.php -d "lang=de" -d "lema=Mutter" -H "Accept: application/json"